Забезпечення збереження майна.

План

1. Бухгалтерський облік як галузь економічної науки.

2. Суть ,функції та завдання бухгалтерського обліку. Види обліку.

3. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

4. Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, джерелами їх утворення та цільовим призначенням.

1. Бухгалтерський облік як галузь економічної науки.

Необхідність обліку виникла в глибоку давнину в процесі матеріального виробництва, а господарська діяльність сприяла його поширенню.Облік розвивався відповідно до економічних запитів суспільства. Бухгалтерія як практична діяльність людини існує відтоді, коли людина почала цілеспрямовано реєструвати факти свого господарського життя.Перші наукові праці з обліку з”явилися в Італії.

Перші історичні свідчення про бухгалтерію, яка велася методом подвійного запису, датовані 1340р.,- це були облікові книги Забезпечення збереження майна. генуезької комуни, які повністю збереглися до наших днів.

Перша письмова праця з бухгалтерії “Про торгівлю та досконалого купця” була написана у 1485р. В.Котрулі.

15 століття ознаменувалося відкриттям нових земель та бурхливим розвитком торгівлі. Бухгалтерський облік із розвитком торгівлі використовувався як система обліку в окремих купецьких підприємствах.

Розвивався бухгалтерський облік як наука і в інших державах: Голандії, Франції, Німеччині, Іспанії, англомовних країнах.

В Іспанії ведення бухгалтерського обліку регламентувалося в законодавчому порядку. З 1522 року було всановлено, що банки, купці та інші особи зобов”язані вести бухгалтерію , здійснювати записи в Касовій книзі та Щоденнику, застосовувати поділ рахунків на дебет Забезпечення збереження майна. і кредит.

У Франції 1896 року розроблена десяткова система класифікації рахунків. В 1903 р. Леоте запропонував План рахунків, що в 1909 році був запроваджений у бухгалтерську практику.

У США 1887 року створено першу американську професійну організацію бухгалтерів.

На українських землях в усі часи питанням бухгалтерського обліку приділялась значна увага. За часів Ярослава Мудрого власність князя і держави ототожнювалася.Ведення обліку в ті часи безперервньо підпорядковувалося печатнику, який був начальником княжої канцелярії, укладав княжі грамоти, мав на збереженні княжу печатку.

В економічному розвитку країни значну роль відіграло козацтво, яке виникло в 15 столітті. Облік майна, доходів і витрат у Запорізькій Січі вів скарбник січового скарбу та Забезпечення збереження майна. його підлеглі.

З набуттям Україною незалежності відбулися серйозні перетворення в економіці держави, що відобразилися на реформуванні бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік нині є важливою частиною економічної науки, забезпечуючи необхідні для відображення господарської діяльності та контролю за її результатами дані. Він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов”язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства.

16 липня 1999 року прийнято Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” .Ця дата вважається професійним святом бухгалтерів- Днем бухгалтера.2. Суть ,функції та завдання бухгалтерського обліку.

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні “ від 16 липня 1999 року, який визначає правові засади Забезпечення збереження майна. регулювання організацій, ведення та складання фінансової звітності , слідує , що:

Бухгалтерський облік- це система суцільного безперервного та взаємопов”язаного відображення господарської діяльності підприємства, засіб узагальнення всіх господарських операцій у вартісному вираженні.

Бухгалтерський облік- це основа , ядро інформаційного забезпечення .У його системі формується близько 80% усього обліку.

Характерними особливостями бухгалтерського обліку є : реєстрація всіх без винятку спеціальних прийомів і способів обробки отриманих даних.Записи в бухгалтерському обліку здійснюються тільки на підставі правильно оформлених документів.

Бухгалтерський облік має відповідну ціль ,для досягнення якої чітко визначені його завдання, він має свої параметри,предмет,об”єкти,метод та методичні прийоми,регламентовані форми й методи Забезпечення збереження майна. обліку,свою облікову політику та принципи.

Ціль обліку полягає в тому,щоб забезпечити керівництво,відповідні служби та фахівців підприємства необхідними достовірними даними для управління.

Суть бухгалтерського обліку:

__ усі господарські операції відображаються систематично і послідовно в міру їх здійснення;

__ обов”язкове документальне обгрунтування господарських операцій;

__ для опрацювання облікової інформації застосовуються рахунки,подвійний запис,баланс.

Для відображення господарських засобів і процесів,що здійснюються на підприємстві,їх кількісних та якісних характеристик в обліку застосовують різні вимірники:

Облікові– це одиниці вимірювання ,які застосовуються підприємцями для узагальнення господарських операцій за кількісними і вартісними показниками, а саме :

__ натуральні

Дають змогу отримати інформацію про господарські засоби і Забезпечення збереження майна. процеси в їх натуральному вираженні.

___трудові

Використовують для визначення кількості витраченої праці в одиницях робочого часу-днях,годинах,роках.

___грошові

Застосовуються для узагальненого відображення наявності та руху засобів підприємства,джерел їхнього формування.

Відіграючи важливу роль в системі управління діяльністю підприємства бухгалтерський облік виконує ряд функцій.

Функції бухгалтерського обліку:

Контрольна.

Полягає в простежині фактичного виконання планів.

2.Інформаційна.

Одна із головних функцій бухгалтерського обліку.Інформація, яка одержується в системі бухгалтерського обліку,широко використовується всіма видами бухгалтерського обліку.

Забезпечення збереження майна.

Функція,яка має велике значення в умовах ринкових відносин та наявності різних форм власності.

4.Функція зворотного зв”язку.

Означає,що бухгалтерський облік формує та Забезпечення збереження майна. передає інформацію зворотного зв”язку 5.Аналітична .

Полягає в процесі вивчення всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення.

6.Планова.

Передбачає процес формування порядку дій,який включає постановку цілей,пошук шляхів їх досягнення і вибір найкращої альтернативи.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є :

1.Здійснення безперервного ,суцільного,взаємопов”язаного та документального спостереження за економічними процесами та явищами на всіх ланках народного господарства.

2.Забезпечення достовірною і своєчасною інформацією про господарські процеси і явища, що здійснювалися на підприємстві.

3.Формування інформаційної бази для стимулювання,організації,регулювання ,аналізу і контролю господарської діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік є складовою народногосподарського обліку.

Господарський облік - це облік господарської діяльності підприємства ,що Забезпечення збереження майна. містить у собі виробництво ,реалізацію і розподіл матеріальних благ,необхідних для задоволення матеріальних потреб.

Існують 3 види господарського обліку:

_ оперативний

_ статистичний

_ бухгалтерський

Оперативний облік-використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами в міру їх здійснення з метою керівництва ними.

Особливістю оперативного обліку є простота фіксування даних, достатня вірогідність відображення процесів і операцій.

Статистичний облік- це планомірне збирання й вивчення масових кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку та конкретних умов, місця і часу.

Бухгалтерський облік - це спосіб суцільного документального спостереження,відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю підприємств і організацій.

Між трьома видами господарського обліку існує прямий і Забезпечення збереження майна. зворотній зв”язок.

3. Предмет та метод бухгалтерського обліку.

Кожна наука,до якої належить і бухгалтерський облік , має свій предмет. І це зрозуміло: немає визначення предмета – немає самої науки.Від того наскільки правильно буде призначено предмет бухгалтерського обліку, залежить правильність функцій, які визначаються для працівників обліку.

Для ведення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати будівлі, машини, механізми, матеріали, кошти та інші цінності, які в сукупності становлять господарські засоби підприємства.

Ці господарські засоби підприємство отримує за рахунок різних джерел: власного прибутку, кредитів банку, статутного фонду.

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємство постійно поповнює запаси сировини, палива, виготовляє і реалізує продукцію, визначає Забезпечення збереження майна. фінансові результати.Усі суттєві елементи господарської діяльності підприємства знаходять відображення у бухгалтерському обліку.

Предметом бухгалтерського обліку- є господарські засоби за їх складом і використанням, джерела їх утворення та господарські процеси,що відбуваються унаслідок виготовлення продукції чи надання послуг.

На підприємствах різних галузей народного господарства предмет бухгалтерського обліку має свої особливості.

Наприклад : на машинобудівному заводі предметом бухгалтерського обліку є увесь процес виготовлення і реалізації машин та обладнання, у будівельній організації предметом бухгалтерського обліку є процес створення і реалізації будівельної продукції.

Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих об”єктів.

Об”єктами бухгалтерського обліку є господарські засоби, джерела утворення господарських Забезпечення збереження майна. засобів і господарські процеси.

Господарські засоби-це майно підприємств у вигляді засобів виробництва, засобів у сфері обігу, засобів невиробничої сфери.

Джерела утворення майна- це комплекс об”єктів бухгалтерського обліку, які поділяються на 2 групи- джерела власних коштів(фонди, резерви,прибуток), джерела позичкових коштів( кредити, кредиторська заборгованість).

Господарські процеси-це найскладніший процес, він є кінцевим результатом, тобто придбання- виробництво-реалізація.

Для забезпечення необхідної інформайії про стан та використання активів, зобов”язань і капіталу в бухгалтерському обліку застосовуються різні способи відображення господарських операцій. Сукупність цих способів і становить метод бухгалтерського обліку.

Метод-це спосіб, порядок, дослідження чогось у певному порядку за певними правилами Забезпечення збереження майна., з допомогою певних засобів.

Метод бухгалтерського обліку- це система засобів, яка забезпечує суцільне, безперервне і взаємозв”язане відображення об”єктів бухгалтерського обліку з метою збереження майна, контролю за раціональним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та управління підприємством.

Метод бухгалтерського обліку складається з окремихспецифічних методичних прийомів.До них належать :

- документація

- інвентаризація

- оцінювання

- калькулювання

- рахунки

- подвійний запис

- бухгалтерський баланс

- бухгалтерська звітність

Документування-це спосіб первинного відображення об”єктів бухгалтерського обліку у первинних бухгалтерських документах(чеках, накладник).

Інвентаризація-це спосіб виявлення фактичної наявності і стану господарських засобів, коштів підприємства та джерел їх утворення на певну дату.

Оцінка- спосіб вимірювання об”єктів бухгалтерського обліку.

Калькулювання-це метод обчислення собівартості виготовлення Забезпечення збереження майна. одиниці товарно-матеріальних цінностей або одиниці виконаних робіт.

Рахунки-це спосіб групування і поточного обліку наявності та використання активів, зобов”язань і капіталу.

Подвійний запис-це подвійне відображення у бухгалтерському обліку кожної господарської операції.

Бухгалтерський баланс-це спосіб групування і відображення наявності і стану господарських засобів підприємства за складом і використанням та джерелами формування на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику.

Бухгалтерська звітність-сукупність способів і прийомів узагальнення даних поточного обліку і впорядкована система взаємопов”язаних економічних показників діяльності підприємтства за звітний період.

Методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов”язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять єдине ціле – метод бухгалтерського обліку Забезпечення збереження майна..

4. Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, джерелами їх формування та цільовим призначенням.

Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, які господарські засоби воно має, де вони розміщені і за рахунок яких джерел утворені.

Усі господарські засоби групуються за двома ознаками:

1. За складом і розміщенням

2. За джерелами формування і цільовим призначенням.

Класифікація засобів господарства за їхнім складом і розміщенням:

а)Засоби виробництва :

- засоби праці( будівлі та споруди,машини та устаткування,інструменти)

- предмети праці (сировина й матеріали, паливо, тара і тарні матеріали, незавершене виробництво, запасні цастини)

б)Засоби у сфері обігу:

- предмети обігу (збуту, товари готова продукція на складі, предмети Забезпечення збереження майна. постачання та відвантажені)

- кошти(каса, розрахунковий рахунок, валютний рахунок)

-кошти в розрахунках(покупці, підзвітні особи, дебітори, векселі отримані)

- засоби ,що обслуговують обіг(будівлі, торговельно- складське устаткування)

в) Засоби невиробничої сфери:

До них відносять : будівлі житлові, паливо, медикаменти.

Класифікація засобів господарства за

джерелами утворення і призначенням.

а) Джерела власних коштів :

-фонди ( статутний фонд, амортизаційний фонд, спеціальні фонди)

-бюджетне фінансування (фінансування капітальних вкладень, амортизаційний фонд, фонд еконоиічного стимулювання, спеціальні фонди)

-резерви(резервний фонд, резерви сумнівних боргів, резерви сумнівних виплат)

-прибуток(нерозподілений прибуток минулих років, нерозподілений прибуток звітного року)

б) Джерела позичкових коштів:

-кредити( довгострокові кредити банків, довгострокові позичкові кредити,короткострокові кредити,короткострокові Забезпечення збереження майна. позичкові кошти кредиторська заборгованість( постачальникам, за векселі видані, за аванси одержані) -зобов”язання за розподілом(зобов”язання з оплати праці, зі страхування, перед бюджетом

Література :

1) Закон України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні “ від 16 липня 1999 року

2) Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку .-К. : А.С.К.,1998 р., ст.3-32

3) Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку .-К.: КНЕУ,2001 р., ст.5-71

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

(УКООПСПІЛКА)

Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ

План

1. Бухгалтерський баланс , його зміст і побудова.

2. Вплив господарських операцій на зміни у балансі . Типи змін.

3. Значення бухгалтерського балансу.

1. Бухгалтерський баланс , його зміст і побудова.

Для оперативного управління підприємством необхідно мати точні дані про стан і наявність Забезпечення збереження майна. господарських засобів підприємства та за рахунок яких джерел ці засоби надходять на підприємство. Такі дані отримують при складанні бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс - це спосіб економічного групування засобів підприємства за складом, використанням та джерелами формування на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику.

За формою бухгалтерський баланс- це таблиця , яка складається з двох частин.

Одна частина називається актив- у ній відображенні дані про наявність і стан господарських засобів підприємства за їх складом і призначенням.

Друга частина бухгалтерського балансу називається пасив – у ній відображені дані про види й розміри джерел формування господарських засобів.

Баланс.

Актив Сума Пасив Сума
Склад і Забезпечення збереження майна. розміщення господарських операцій Джерела утворення і цільове призначення господарських засобів

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічного однорідного виду засобів або їх джерел.

Статті балансу мають загальну назву , окремий код ,їх записують окремими сумами .Статті бухгалтерського балансу поділяються на :

-активні (основні засоби, розрахунки з дебіторами)

-пасивні(статутний фонд,розрахунки щодо заробітної плати)

Розглянемо спрощену форму балансу.

Актив Сума, грн. Пасив Сума,грн
Основні засоби 500 000 Статутний капітал 300 000
Матеріали 150 000 Прибуток 50 000
Незавершене виробництво 10 000 Кредити банків 40 000
Каса 1 000 Постачальники 200 000
Розрахунки в банках 9 000 Цільове фінансування 80 000
Разом 670 000 Разом 670 000

Як видно з прикладу , загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні Забезпечення збереження майна. між собою. Це обов”язкова умова правильності його складання.

Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісному вимірнику одні і ті ж господарські засоби , тільки згруповані за різними ознаками : в активі --- за складом і розміщенням , в пасиві—за джерелами їх утворення і цільовим призначенням.

Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства повинна дорівнювати сумі тих джерел ,за рахунок яких воно утворене.

На цьому і грунтується назва балансу , оскільки термін “ баланс “ означає рівність, рівновага .

Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність Забезпечення збереження майна. помилок , допущених в облікових записах або при складанні самого балансу.

Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 2 “ Баланс “

Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” , затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 , який зарєєстровано в Міністерстві Юстиції України 21 червня 1999 року №396/3689

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу , загальн і вимоги до розкриття його статей.

Норми цього Положення застосовуються до балансів підприємств,організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності.

Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті) мають таке значення:

Активи-ресурси,контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких Забезпечення збереження майна. ,як очікується ,призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власгий капітал-частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов”язань.

Довгострокові зобов”язання - всі зобов”язання ,які не є поточними зобов”язаннями.

Зобов”язання- заборгованість підприємства ,яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої ,призведе до зменшення ресурсів підприємства ,що втілюють в собі економічні вигоди.

Поточні зобов”язання- зобов”язання ,які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців ,починаючи з дати балансу.

Необоротні активи- всі активи,що не є оборотними.

Оборотні активи-грошові кошти та їх еквіваленти,що не обмежені у Забезпечення збереження майна. використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протчгом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу.

Метою складання балансу є надання користувачам повної,правдивої та неупередженої інформації про фінансовмй стан підприємства на звітну дату.

Підсумок активу балансу повинен дорівнювати сумі зобов”язань та власного капіталу.

Форма балансу є додатком для цього Положення (стандарту) .Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

2. Вплив господарських операцій на зміни у балансі. Типи змін.

Бухгалтерський баланс,як відомо ,відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів Забезпечення збереження майна., зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються,внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу.

Усі господарські операції , які викликають зміни в балансі підприємства, поділяють на 4 типи:

Операції

1. Операції першого типу спричиняють зміни тільки в активі балансу, тобто одна стаття активу збільшується, а інша зменшується на одну й ту ж саму величину. валюта балансу залишається без змін.

Актив Сума ,грн. Пасив Сума,грн.
Основні засоби 600 000 Статутний капітал 500 000
Матеріали 5 000 Прибуток 50 000
Незавершене виробництво 15 000 Кредити банків 100 000
Каса +1000 10 000 (11 000) Постачальники 20 000
Рахунки в банках -1000 60 000 (59 000) Цільове фінансування 20 000
Разом 690 000 Разом 690 000

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі Забезпечення збереження майна. господарські операції:

- Оприбутковано у касу грошові кошти ,одержані в банку з поточного рахунка підприємства 1000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 1000 грн,і становитиме (10 000+1 000= 11 000гре.),а активна стаття “ Рахунки в банках “ зменшилась і залишок становитиме (60 000 - 1 000=59 000 грн.)

Відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим.Рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушилася.

2.Операції другоготипу викликають зміни тільки в пасиві балансу, тобто одна стаття пасиву збільшується ,а інша зменшується на одну й ти ж величину. Валюта балансу залишається без змін.

Актив Сума,грн. Пасив Сума Забезпечення збереження майна.,грн.
Основнгі засоби 600 000 Статутний капітал+ 20 000 32 000 ( 520 000)
Матеріали 5 000 Прибуток- 20 000 50 000 (30 000)
Незавершене виробництво 15 000 Кредити банків 100 000
Каса 11 000 Постачальники 20 000
Рахунки в банках 59 000 Цільове фінан. 20 000
Разом 690 000 Разом 690 000

Операція :2

-Зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі 20 000 грн.

Внаслідок цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів : сума прибутку зменшилась на 20 000 грн.(50 000- 20 000 = 30 000), а статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (50 000+20 000=520 000)

Друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів ,що не позначилось на підсумок балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу також не порушилась.

3. Операції третьоготипу спричиняють зміни і в активі ,і в пасиві балансу , тобто одна стаття активу й Забезпечення збереження майна. одна стаття пасиву збільшуються на одну й ту ж величину.Внаслідок здійснення такої операції валюта балансу зростає на суму здійсненої операції.

Актив Сума,грн. Пасив Сума,грн.
Основні засоби 600 000 Статутний капітал 520 000
Матеріали(+ 30 000) 5 000 (+35 000) Прибуток 30 000
Незавершене виробництво 15 000 Кредити банків 100 000
Каса 11 000 Постачальники(+ 30 000) 20 000 (+50 000)
Розрахунки в банках 59 000 Цільове фінансування 20 000
Разом 720 000 Разом 720 000

- Операція 3 : Оприбутковано на склади підприємства маиеріали постачальників на суму 50 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів матеріалів на складах підприємства на 30 000 грн. Відповідно залишок по статті балансу “Матеріали” становитиме (5000+30000=35000)

Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані матеріали на цю ж суму. Залишок по статті “ Постачальники “ зросте до 50 000 грн.(20 000+ 30 000= 50 00)

4. Операції четвертоготипу також спричиняють зміни Забезпечення збереження майна. і в активі і в пасиві балансу ,але внаслідок їх здійснення значення статей зменшується , тобто одна стаття активу й одна стаття пасиву зменшуються на одну й ту саму величину.Валюта балансу зменшується.

Актив Сума, грн. Пасив Сума,грн.
Основні засоби 600 000 Статутний капітал 520 000
Матеріали 35 000 Прибуток 30 000
Незавершене виробництво 15 000 Кредити банків-30 000 100 000 (-70 000)
Каса 11 000 Постачальники 50 000
Розрахунки в банках –30 000 59 000 (-29 000) Цільове фінансування 20 000
Разом 690 000 Разом 690 000

Операція 4: Перераховано з поточного рахунку підприємства банку для погашення заборгованості по раніше одержаному кредиту в сумі 30 000 грн.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на поточному рахунку підприємства в сумі 30 000 грн., і водночас – зменшення заборгованості банку по раніше одержаному кредиту на цю Забезпечення збереження майна. суму.

Розглянуті 4 типи операції охоплюють всі можливі варіанти змін у балансі і дають змогу зробити такі висновки:

1) Кожна господарська операція вносить зміни не менш ніж у дві статті балансу.

2) Усі господарські операції за характером змін, які вони викликають поділяють на 4 типи

3)Підсумки активу і пасиву балансу змінюються тільки у тому випадку, коли господарська операція стосується одночасно і засобів господарства і джерел їх утворення.

4)Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції


documentaiidyiz.html
documentaiiefth.html
documentaiiendp.html
documentaiieunx.html
documentaiifbyf.html
Документ Забезпечення збереження майна.