Висновок. Розкривається така інформація:

Розкривається така інформація:

- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).
Державне підприємство завод апаратури зв'язку "Іскра" є об'єктом, будівництво якого розпочато в 1986 році і було припинено в 1992 році. Будувалося як підприємство військово-промислового комплексу і підпорядковувався до 1991 року Промзв'язку СРСР. З 1991 року по 1996 рік підпорядковувалося Міністерству машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України. З 1997 року по 1998 рік підпорядковувалося Агентству з питань запобігання банкрутству, а з 1998 року - Фонду Держмайна України згідно з наказом №42-АТ від 01.10.98 р. /Наказ про перетворення державного підприємства заводу апаратури зв'язку "Іскра" у відкрите акціонерне товариство/. 05.05.2011 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Висновок. Розкривається така інформація: Відкритого акціонерного Товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра" від 27.04.2011 р. та у відповідності до законодавства України відбулась зміна найменування товариства з Відкрите акціонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Іскра" на Публічне акціонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Іскра".
- про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Публічне акціонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Іскра" представництв та філій не має.
- будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного Висновок. Розкривається така інформація: періоду, умови та результати цих пропозицій.
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало.
- опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
Бухгалтерський облік на Товаристві здійснюється згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативними актами з дотриманням принципу послідовності ведення бухгалтерського обліку в цілях забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та при складанні фінансової звітності. Облікова політика Товариства включає в себе такі принципи Висновок. Розкривається така інформація:: 1. Забезпечення безперервності відображення операцій та достовірної оцінки активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку. 2. Здійснення оцінки та обліку основних засобів у відповідності до П(С)БУ 7 "Основні засоби".3. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей організується: по бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумовому відображенні; на складах - аналітичний облік в кількісному відображенні. 4. Для узагальнення інформації про видатки Товариства не застосовуються бухгалтерські рахунки класу 9 Плану рахунків. 5. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантованих зобов'язань, інших витрат і платежів не здійснюється. 6. Резерв сумнівних боргів не нараховується. 7. Затверджується система оплати праці: - за Висновок. Розкривається така інформація: штатним розкладом для ІТР та службовців; - за тарифами для робочих основного та допоміжного виробництва; - включається в систему оплати праці перелік витрат на сплату основної та додаткової заробітної плати й інших видів заохочень та виплат на підставі тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, інші виплати у грошовій або в натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін. 8. Податковий облік ведеться згідно з законодавством України без відображення в бухгалтерському обліку.
- текст аудиторського висновку.
ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ - АУДИТ" Свідоцтво про внесення в Реєстр Висновок. Розкривається така інформація: суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України 18 травня 2001 року №1980 45603, Луцький район, с.Струмівка, вул.Рівненська, 4. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК про фінансову звітність публічного акціонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра" м.Луцьк 21 лютого 2012 року Волинському територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Публічному акціонерному товариству "Завод апаратури зв'язку "Іскра" 1.1. Основні відомості про аудиторську фірму: 1.1.1. Приватна аудиторська фірма "Капітал - аудит". 1.1.2. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України 18 травня 2001 року № 1980. 1.1.3. Місцезнаходження юридичної особи - 45603, Луцький район, с.Струмівка, вул.Рівненська, 4. 1.1.4. Телефон - (0332) 28-29-37. 1.2. Дата видачі висновку - 21 лютого 2012 року. 1.3. Основні відомості про акціонерне товариство: 1.3.1. Повне найменування Висновок. Розкривається така інформація: - Публічне акціонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Іскра". В періоді, що перевіряється, а саме 5 травня 2011 року, товариство змінило назву з - Відкрите акціонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Іскра" на Публічне акціонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Іскра". 1.3.2. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 00156848. 1.3.3. Місцезнаходження - 45603, Луцький район, с.Струмівка, вул.Рівненська, 4. 1.3.4. Дата державної реєстрації - 28 листопада 1991 року. 1.3.5. Основні види діяльності: Здавання в оренду власного нерухомого майна. Будівництво будівель. Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами. Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань. Діяльність барів. Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту. 1.4. Основні відомості Висновок. Розкривається така інформація: про умови договору про проведення аудиту: 1.4.1. Дата та номер договору на проведення аудиту - № 21 від 03 лютого 2012 року. 1.4.2. Дата початку проведення аудиту - 03 лютого 2012 року. 1.4.3. Дата закінчення проведення аудиту - 21 лютого 2012 року. 1.5. Під час перевірки було проаналізовано: Баланс публічного акціонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра" за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року; Звіт про фінансові результати публічного акціонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра" за 2011 рік; Облікові регістри, первинні бухгалтерські документи, інші документи Товариства. Відповідальність за достовірність цих документів покладається на керівництво Товариства. В обов'язки аудиторської фірми входить підготовка висновку за даними аудиторської перевірки цих документів. Вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації Висновок. Розкривається така інформація: достатньо для складання аудиторського висновку. Подані для перевірки документи відповідають вимогам українського законодавства. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами: Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ (в редакції Закону України від 14.09.2006р. №140 - V); Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, що затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 року № 1528 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. за № 53/13320; Вимог міжнародних стандартів аудиту (МСА). Зокрема, використано вимоги Міжнародного стандарту аудиту №700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність Висновок. Розкривається така інформація:", №701 "Модифікація висновку незалежного аудитора", №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", №800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення". Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Масштаб проведення аудиту передбачав отримання всіх необхідних та суттєвих доказів для формування незалежного професійного судження про наявність або відсутність суттєвих відхилень між даними звітності та вимогами, встановленими законодавством по їх складанню. Бухгалтерський облік і фінансова звітність товариства відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-ХІV і національним стандартам бухгалтерського Висновок. Розкривається така інформація: обліку. Міжнародні стандарти фінансової звітності товариством в 2011 році не застосовувались. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними товариства. Прийнята на товаристві система бухгалтерського обліку відповідає вимогам українського законодавства. При складанні фінансової звітності було використано вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за №161/4382. Надана інформація дає повне і достовірне уявлення про реальний склад активів і пасивів публічного акціонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра", а також свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству України Висновок. Розкривається така інформація:. Ми підтверджуємо, що фінансову звітність товариства за 2011 рік, було складено достовірно. Ми вважаємо, що фінансова звітність товариства дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану публічного акціонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра" в році, який закінчився 31 грудня 2011 року. Розділ про думку аудиторської фірми стосовно питань, що вказані в Положенні щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, що затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 року № 1528 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. за № 53/13320. Відповідно до вітчизняного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Висновок. Розкривається така інформація: 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", ми підтверджуємо достовірність в поданій фінансовій звітності відображення активів за станом на кінець дня 31.12.2011р. в складі: Необоротні активи - 15727,3 тис. грн. Оборотні активи - 5780,2 тис. грн. Витрати майбутніх періодів - 1,1 тис. грн. Всього - 21508,6 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в бухгалтерському обліку товариства активів відповідно до затвердженої класифікації і їх оцінки, порушень не встановлено. Відповідно до вітчизняного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", ми підтверджуємо достовірність в поданій фінансовій звітності відображення зобов'язань за станом на кінець дня 31.12.2011р. в складі: Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування - 0 грн. Довгострокові зобов'язання - 0 грн. Поточні зобов Висновок. Розкривається така інформація:'язання - 21,3 тис. грн. Доходи майбутніх періодів - 0 грн. Всього - 21,3 тис. грн. Ми підтверджуємо правильність відображення зобов'язань у фінансовій звітності товариства за 2011 рік. Структура власного капіталу за станом на кінець дня 31.12.2011р. характеризується такими показниками: Статутний капітал - 3373,3 тис. грн. Додатковий капітал - 17031,3 тис. грн. Нерозподілений прибуток - 1082,7 тис. грн. Всього - 21487,3 тис. грн. Ми підтверджуємо достовірність відображення у фінансовій звітності товариства за 2011 рік власного капіталу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідно до вимог чинного законодавства (ст.155 Цивільного кодексу України) розмір чистих активів має бути не меншим за статутний капітал товариства. На товаристві за станом на кінець дня 31.12.2011р. чисті активи на Висновок. Розкривається така інформація: 18114 тис. грн. (21487,3 - 3373,3) перевищують статутний капітал. Отже, величина чистих активів відповідає вимогам законодавства. Чистий прибуток товариства в 2011 році становив 589,1 тис. гривень. Ми підтверджуємо достовірність відображення у фінансовій звітності товариства за 2011 рік чистого прибутку, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Щодо подій, які відбулися протягом 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначних частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", повідомляємо, що таких подій в 2011 році на товаристві не було. Аналіз показників фінансового стану товариства наведений в додатку, що прикладається до аудиторського Висновок. Розкривається така інформація: висновку. Додаток: Довідка про фінансовий стан на 1 арк. Директор ПАФ "Капітал-аудит" О.Полікарчик Сертифікат аудитора серія А №002637, виданий Аудиторською палатою України 5 жовтня 1995 року ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" ЗА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2011 РОКУ м. Луцьк 21 лютого 2012 року Фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра" за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року характеризується наступними показниками: 1. Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Абсолютної ліквідності, що характеризує частину короткострокових зобов'язань, яка може бути покрита коштами на розрахунковому рахунку, інших рахунках в банках, касі товариства К1 = 128,92 Орієнтовне додатне значення К1 = 0,25 - 0,5 1.2 Загальний (коефіцієнт покриття), що характеризує обсяг Висновок. Розкривається така інформація: поточних зобов'язань, який можливо погасити за рахунок всіх мобілізованих коштів К2 = 271,37 Оптимальне значення К2 = 1,0 - 2,0 (таким чином на кожну гривню зобов'язань необхідно мати від 1 до 2 грн. ліквідних коштів) 2. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності), що характеризує співвідношення власних коштів до вартості майна К3 = 1,00 Орієнтовне додатне значення К3 = 0,25 - 0,5 3. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування), що характеризує співвідношення короткострокової і довгострокової заборгованості товариства до власного капіталу К4 = 0 Орієнтовне додатне значення К4 = 0,5 - 1,0 4. Коефіцієнт рентабельності активів, що характеризує співвідношення чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості всіх активів К5 = 0,03 Орієнтовне значення К5 = більше 0 Вказані коефіцієнти свідчать про те, що фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Завод апаратури Висновок. Розкривається така інформація: зв'язку "Іскра" є стійким. Директор О.Полікарчик Сертифікат аудитора серія А № 002637, виданий Аудиторською палатою України 5 жовтня 1995 року
- інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень Висновок. Розкривається така інформація: впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.
Основний вид діяльності - здавання в оренду власного нерухомого майна. Основними клієнтами є:СП ТОВ "Модерн-Експо", СП ТОВ "Шинака-Україна", приватні підприємці.
- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і Висновок. Розкривається така інформація: спосіб фінансування.
Протягом 2007-2011 років Товариством проводились капітальні ремонти та інші поліпшення основних засобів, а саме: повністю замінено теплові мережі, водоканалізаційні мережі, збудовано дахову котельню, зовнішній та внутрішній газопроводи, відновлено пожежну систему, електричні мережі. Вікна та двері в корпусах замінено на сучасні металопластикові конструкції, з метою економії теплопостачання обшито частину корпусу №1 металопрофілем. Проведено благоустрій території Товариства та бази відпочинку. Всього використано власних коштів Товариства на капітальні інвестиції за звітний 2011 рік в сумі 1055,8 тис.грн.
- інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб Висновок. Розкривається така інформація: утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
На балансі Товариства знаходиться 6 корпусів, з них: 3 корпуси - виробничі, складські приміщення та база відпочинку, а 3 корпуси - енергоблок, очисні споруди, насосна станція. Загальна первісна вартість будівель становить 10050,2 тис.грн., інші інженерні та енергетичні споруди - 5079,7 тис.грн. виробниче обладнання - 177,8 тис.грн., інші основні засоби - 783,9 тис Висновок. Розкривається така інформація:.грн. У звітному періоді було відчужено частину виробничих площ розміром 2744,8 м.кв. на загальну суму 1740,0 тис.грн. Товариство для власних потреб використовує 10,9 % всіх площ, 79,1 % площ - здається в оренду, 10,0% - вільних площ, які пропонуються здавати в оренду. Всі основні засоби Товариства знаходяться безпосередньо на території Товариства за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, крім бази відпочинку. База відпочинку знаходиться за адресою: Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Кримне, вул. Радянська, буд. 120. Спосіб утримання активів: активи утримуються в придатному для використання стані з метою одержання економічних вигід від їхнього використання. Екологічних питань у Товариства не виникає тому Висновок. Розкривається така інформація:, що основним видом діяльності Товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна.
- інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Найбільш сильний вплив на діяльність Товариства має нестача обігових засобів, у тому числі грошових, великий рівень податків та обов'язкових платежів. До проблем, які впливають на діяльність Товариства, треба також віднести: - фінансово-економічні: неплатоспроможність споживачів, зростання цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали; - виробничо-технологічні: застаріле обладнання.
- інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.
У звітному періоді Товариство штрафні санкції і компенсації за порушення законодавства не Висновок. Розкривається така інформація: сплачувало.
- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.
Товариство знаходиться на самофінансуванні, кредитами банків в звітному періоді не користувалося. Згідно довідки ПАФ "Капітал-аудит" від 21.02.2012 р. про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Іскра" за станом на 31.12.2011 р. фінансовий стан Товариства є стійким.
- інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.
Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду не має.
- стратегію подальшої діяльності емітента Висновок. Розкривається така інформація: щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).
Подальше нарощування наданих послуг та збільшення прибутковості Товариства. Здача в оренду вивільнених площ.
- опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
Досліджень та розробок у звітному періоді Товариство не проводило.
- інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності Висновок. Розкривається така інформація: судових справ про це зазначається.
Судових справ, стороною в яких виступає Товариство або посадові особи Товариства, протягом звітного року не велось.
- іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства, немає.


documentaiifjin.html
documentaiifqsv.html
documentaiifydd.html
documentaiigfnl.html
documentaiigmxt.html
Документ Висновок. Розкривається така інформація: